Bộ 4 丿 phiệt, triệt [4, 5] U+4E4D
Show stroke order sạ, tác
 zhà,  zuò
◼ (Phó) Chợt, bỗng nhiên. ◎Như: kim nhân sạ kiến nhụ tử nay người chợt thấy đứa bé. ◇Nguyễn Du : Ngã sạ kiến chi bi thả tân (Thái Bình mại ca giả ) Ta chợt thấy vậy vừa đau buồn vừa chua xót.
◼ (Phó) Mới, vừa mới. ◎Như: sạ noãn hoàn hàn vừa mới ấm đã trở lạnh, dâm vũ sạ tình mưa dầm mới tạnh.
◼ (Phó) Sao, sao mà. ◇Tây du kí 西: Sạ tưởng đáo liễu thử xứ, tao phùng ma chướng, hựu bị tha khiển san áp liễu , , (Đệ tam thập tam hồi) Ngờ đâu đi tới chốn này, gặp phải ma chướng, lại bị nó khiến cho núi đè thế này.
◼ Một âm là tác. (Động) Sợ run. ◎Như: tâm kinh tác bụng sợ run.
◼ (Động) Bạo gan, đánh liều. ◇Hồng Lâu Mộng : Na Hưng nhi thính kiến giá cá thanh âm nhi, tảo dĩ một liễu chủ ý liễu, chỉ đắc tác trước đảm tử tiến lai , , (Đệ lục thập thất hồi) Thằng Hưng nghe thấy tiếng quát tháo đã sợ cuống cuồng, đành đánh bạo đi vào.
1. [乍可] sạ khả