Bộ 7 二 nhị [1, 3] U+4E8E
Show stroke order vu, hu, ư
 yú,  xū
◼ (Động) Đi, về. ◎Như: vu quy con gái về nhà chồng.
◼ (Động) Lấy. ◇Thi Kinh : Trú nhĩ vu mao (Bân phong , Thất nguyệt ) Sớm ngươi đi lấy cỏ tranh.
◼ (Giới) Tại, ở. § Cũng như ư . ◇Nghi lễ : Tế lập vu môn ngoại 婿 (Sĩ hôn lễ ) Chú rể đứng ở ngoài cửa.
◼ (Giới) Với, đối với. ◇Sử Kí : Tam công thành hữu công vu dân (Hạ bổn kỉ ) Cả ba người đều có công với dân.
◼ (Giới) Tới, đến. ◇Hoài Nam Tử : Dĩ điềm dưỡng tính, dĩ mạc xử thần, tắc nhập vu thiên môn , , (Nguyên đạo ) Lấy an nhiên nuôi dưỡng tính, lấy tĩnh lặng giữ ở tinh thần, thì sẽ vào tới cửa thiền.
◼ (Giới) Y theo. ◇Thư Kinh : Lịch cáo nhĩ bách tính vu trẫm chí (Bàn Canh hạ ) Báo cho khắp trăm họ biết y theo ý của trẫm.
◼ (Liên) Và, với. ◇Thượng Thư : Bất khắc kính vu hòa, tắc vô ngã oán , (Đa phương ) (Nếu) không kính cẩn và thuận hòa, thì đừng trách ta.
◼ (Trợ) Dùng ở giữa câu, để thư hoãn ngữ khí. ◇Thi Kinh : Hoàng điểu vu phi, Tập vu quán mộc, Kì minh dê dê , (Chu nam , Cát đàm ) Hoàng điểu bay đến, Đậu trên bụi cây, Tiếng hót véo von.
◼ (Trợ) Dùng ở cuối câu, biểu thị nghi vấn. § Cũng như hồ . ◇Lã Thị Xuân Thu : Nhiên tắc tiên sanh thánh vu? (Thẩm ứng lãm , Thẩm ứng) Thế thì tiên sinh có thánh minh không?
◼ (Hình) Lờ mờ. ◎Như: kì giác dã vu vu cái biết đó lờ mờ.
◼ Một âm là hu. (Thán) Ôi, chao ơi, v.v. ◇Thi Kinh : Hu ta lân hề (Chu nam , Lân chi chỉ ) Chao ơi, con lân kia!
◼ § Cổ văn dùng như ư .
◼ § Giản thể của ư .
1. [鳳凰于飛] phụng hoàng vu phi 2. [于歸] vu quy