Bộ 9 人 nhân [5, 7] U+4F59
Show stroke order
 yú,  xú
◼ (Đại) Ta (nhân xưng ngôi thứ nhất). ◇Trần Quốc Tuấn : Dư thường lâm xan vong thực, trung dạ phủ chẩm , (Dụ chư bì tướng hịch văn ) Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối.
◼ (Danh) Họ .
◼ (Hình) Thừa. § Thông .
◼ Giản thể của chữ .