Bộ 29 又 hựu [0, 2] U+53C8
Show stroke order hựu
 yòu
◼ (Phó) Lại, nữa (nhiều lần). ◎Như: nhất thiên hựu nhất thiên một ngày lại một ngày, khán liễu hựu khán xem đi xem lại.
◼ (Phó) Có ý nhấn mạnh. ◎Như: nhĩ hựu bất thị tam tuế tiểu hài tử, chẩm ma bất đổng giá cá? , anh đâu phải là đứa bé lên ba, mà sao không hiểu điều đó? ◇Sử Kí : Yêu dĩ công ngôn kiến ngôn tín, hiệp khách chi nghĩa hựu hạt khả thiểu tai , (Du hiệp liệt truyện ) Nếu xét đến chỗ làm nổi việc, nói giữ lời, thì những người nhân hiệp hành nghĩa kia, làm sao có thể xem thường được.
◼ (Phó) Thêm, lại thêm. ◎Như: tha đích bệnh hựu gia trọng liễu bệnh của ông ấy lại nặng thêm.
◼ (Phó) Mà lại, nhưng lại. Tương đương với khước . ◇Mặc Tử : Dục dĩ can thượng đế quỷ thần chi phúc, hựu đắc họa yên , (Tiết táng hạ ) Muốn cầu lấy cái phúc của trời và quỷ thần, nhưng lại mắc phải họa vậy.
◼ (Liên) Vừa... vừa... ◎Như: hựu xướng hựu khiêu vừa ca vừa nhảy múa, hựu thị thất vọng, hựu thị kì quái , vừa thấy thất vọng, vừa thấy kì quái.
◼ (Liên) Cộng thêm (số lượng). ◎Như: nhất hựu nhị phân chi nhất một cộng thêm một nửa.