Bộ 38 女 nữ [5, 8] U+59CB
Show stroke order thủy, thí
 shǐ
◼ (Danh) Chỗ bắt đầu, khởi điểm. ◎Như: tự thủy chí chung từ đầu tới cuối. ◇Lễ Kí : Vật hữu bổn mạt, sự hữu chung thủy , (Đại Học ) Vật có gốc ngọn, việc có đầu có cuối.
◼ (Phó) Mới, thì mới, rồi mới. ◇Bạch Cư Dị : Thiên hô vạn hoán thủy xuất lai, Do bão tì bà bán già diện , (Tì bà hành ) Gọi đến nghìn vạn lần mới bước ra, Còn ôm đàn tì bà che nửa mặt.
◼ Một âm là thí. (Trợ) Từng. ◎Như: vị thí chưa từng.
1. [本始] bản thủy 2. [終始] chung thủy 3. [開始] khai thủy 4. [原始] nguyên thủy 5. [始終] thủy chung