Bộ 40 宀 miên [11, 14] U+5BE1
Show stroke order quả
 guǎ
◼ (Hình) Ít. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tặc binh chúng, ngã binh quả , (Đệ nhất hồi ) Quân giặc nhiều, quân ta ít.
◼ (Danh) Năm mươi tuổi mà chưa có chồng gọi là quả.
◼ (Danh) Góa chồng. ◇Nguyễn Du : Nại hà vũ quả nhi khi cô (Cựu Hứa đô ) Sao lại đi lừa vợ góa dối con côi người ta (nói về Tào Tháo )?
◼ (Danh) Lời nói nhún mình. Các vua chư hầu ngày xưa tự xưng mình là quả nhân nghĩa là nói nhún mình là người ít đức tốt, người nước này nói chuyện với người nước kia, có nói đến vua mình cũng gọi là quả quân . ◇Sử Kí : Ngô Vương viết: Tướng quân bãi hưu tựu xá, quả nhân bất nguyện hạ quan : , (Quyển lục thập ngũ, Tôn Tử Ngô Khởi truyện ) Ngô Vương nói: Tướng quân hãy về nghỉ nơi khách xá, quả nhân không muốn xuống coi. § Ngô Vương, ở đây tự xưng là quả nhân, không lòng nào xuống xem đội quân đang luyện tập, vì trước đó tướng quân Ngô Khởi đã chém chết hai ái cơ của nhà vua — vì tội không tuân kỉ luật.
1. [孤陋寡聞] cô lậu quả văn 2. [孤寡] cô quả