Bộ 72 日 nhật [9, 13] U+6696
Show stroke order noãn
 nuǎn,  xuān
◼ (Hình) Ấm, ấm áp. ◎Như: xuân noãn hoa khai mùa xuân ấm áp hoa nở, thân tình ôn noãn tình thân ấm áp.
◼ (Động) Ấp cho nóng ấm, hơ nóng, hâm. ◎Như: noãn tửu hâm rượu.