Bộ 73 曰 viết [8, 12] U+66FF
Show stroke order thế
 tì
◼ (Động) Trừ, bỏ. ◎Như: thế phế bỏ phế.
◼ (Động) Thay. ◎Như: đại thế thay thế. ◇Thủy hử truyện : Quản doanh sai giá cá Lâm Xung lai thế nhĩ, (...) nhĩ khả tức tiện giao cát , (...) 便 (Đệ thập hồi) Quản dinh sai tên Lâm Xung này đến thay mi, (...) mi có thể giao việc ngay.
◼ (Động) Suy bại. ◎Như: hưng thế hưng suy. ◇Tấn Thư : Phong đồi hóa thế, mạc tương củ nhiếp , (Mộ dong vĩ tái kí ) Phong hóa suy đồi, mà không sửa trị.
◼ (Giới) Vì, cho. ◇Đỗ Mục : Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt, Thế nhân thùy lệ đáo thiên minh , (Tặng biệt ) Ngọn nến có lòng còn tiếc li biệt, Vì người rơi lệ cho đến sáng.
◼ (Giới) Đối với, hướng. ◇Nho lâm ngoại sử : Ngã hồi lai hoàn hữu thoại thế nhĩ thuyết (Đệ nhị thập ngũ hồi) Tôi trở về sẽ có chuyện nói với ngươi.
◼ (Liên) Và, với. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Nhất viện trung đích nhân một nhất cá bất thế tha tương hảo (Quyển nhị thập thất) Cả trong viện, không ai là không tốt đẹp với người ấy.
1. [代替] đại thế 2. [冒名頂替] mạo danh đính thế