Bộ 75 木 mộc [6, 10] U+6850
Show stroke order đồng
 tóng
◼ (Danh) Cây vông (latin Paulownia tomentosa), gỗ dùng để đóng đàn. § Cây ngô đồng lá to bằng bàn tay, hột ăn được. Có thơ rằng: Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu , Một lá ngô đồng rụng, ai cũng biết là mùa thu (đến). Cây du đồng quả có dầu, ép lấy dầu dùng được.