Bộ 75 木 mộc [8, 12] U+68EB
Show stroke order vực
 yù
◼ (Danh) Cây vực, quả màu tía thẫm, ăn được, dùng cất rượu được.