Bộ 85 水 thủy [3, 6] U+6C5D
Show stroke order nhữ
 rǔ
◼ (Đại) Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ hai: mày, chúng mày, ngươi, anh, chị, v.v. § Cũng viết là . ◇Nguyễn Du : Cùng đồ liên nhữ dao tương kiến (Quỳnh Hải nguyên tiêu ) Đường cùng thương mày từ xa nhìn thấy nhau.
◼ (Danh) Sông Nhữ.
◼ (Danh) Họ Nhữ.