Bộ 85 水 thủy [11, 14] U+6EF8
Show stroke order hử
 hǔ,  xǔ
◼ (Danh) Ven nước, vệ sông. ◎Như: Thủy Hử truyện truyện 108 anh hùng bên bờ nước Lương Sơn Bạc .