Bộ 94 犬 khuyển [20, 23] U+7381
Show stroke order hiểm
 xiǎn
◼ (Danh) Một giống chó mõm dài.
◼ (Danh) § Xem hiểm duẫn .
1. [玁狁] hiểm duẫn