Bộ 120 糸 mịch [17, 23] U+7E95
Show stroke order tương
 xiāng,  ráng
◼ (Động) Mang, đeo. ◇Khuất Nguyên : Kí thế dư dĩ huệ tương hề, hựu thân chi dĩ lãm chỉ , (Li tao ) Bị phế bỏ rồi, ta lấy cỏ bội lan đeo hề, lại còn hái cỏ chỉ.