Bộ 127 耒 lỗi [0, 6] U+8012
Show stroke order lỗi
 lěi
◼ (Danh) Cái cày. ◇Hàn Phi Tử : Nhân thích kì lỗi nhi thủ chu, kí phục đắc thố , (Ngũ đố ) Vì thế bỏ cày mà giữ gốc cây, mong lại bắt được thỏ.
◼ (Danh) Cán (của cái cày hay cái cuốc).