Bộ 140 艸 thảo [9, 13] U+8459
Show stroke order tương
 xiāng
◼ (Danh) Thanh tương tục gọi là dã kê quan hoa mồng gà.