Bộ 163 邑 ấp [11, 14] U+9118
Show stroke order dong
 yōng,  yóng
◼ (Danh) Tên một nước, chư hầu nhà Chu ngày xưa, nay ở tỉnh Hà Nam .
◼ (Danh) Tên thành phố. § Thông dong .
◼ (Danh) Họ Dong .