Bộ 164 酉 dậu [10, 17] U+91A2
Show stroke order hải
 hǎi
◼ (Danh) Thịt băm nát. ◇Hán Thư : Hán tru Lương vương Bành Việt, thịnh kì hải dĩ biến tứ chư hầu , (Anh Bố truyện ) Vua Hán giết Lương Vương Bành Việt, đem đựng thịt băm nát của ông này ban cho khắp các chư hầu.
◼ (Danh) Tương, thức ăn nghiền nát. ◇Ngụy thư : Ư thị khiển sứ bị tứ ngự thiện trân tu, tự tửu mễ chí ư diêm hải bách hữu dư phẩm, giai tận thì vị 使, , (Cao Duẫn truyện ).
◼ (Động) Băm thịt tội nhân (một hình phạt thời xưa ở Trung Quốc). ◇Chiến quốc sách : Lỗ Trọng Liên viết: Nhiên ngô tương sử Tần vương phanh hải Lương vương : 使 (Triệu sách tứ ) Lỗ Trọng Liên đáp: Như vậy tôi sẽ khiến vua Tần cho nấu và băm thịt vua Lương.