Bộ 181 頁 hiệt [9, 18] U+9853
Show stroke order chuyên
 zhuān
◼ (Hình) Cẩn thận.
◼ (Hình) Tối tăm, ngu muội.
◼ (Động) Chiếm riêng, nắm trọn hết. § Thông chuyên . ◇Hán Thư : Vương Mãng chuyên chánh (Mai Phúc truyện ) Vương Mãng nắm hết quyền chính.
◼ (Danh) Họ Chuyên. § Chuyên Húc là một trong ngũ đế , hiệu là Cao Dương .