Bộ 9 人 nhân [3, 5] U+4EDD
20189.gif
Show stroke order đồng
 tóng,  tòng
♦ § Một dạng của chữ đồng .