Bộ 9 人 nhân [6, 8] U+4F83
20355.gif
Show stroke order khản
 kǎn
♦ (Hình) § Xem khản khản .
1. [胡侃] hồ khản 2. [侃侃] khản khản