Bộ 9 人 nhân [8, 10] U+5011
20497.svg
Show stroke order môn
 men
♦ § Tiếng dùng phụ sau danh từ hoặc nhân danh đại danh từ để chỉ số nhiều: bọn, chúng, họ ... ◎Như: ngã môn bọn ta, bằng hữu môn bạn bè.