Bộ 9 人 nhân [9, 11] U+5053
Show stroke order ác
 wò
♦ (Hình) Hẹp hòi, câu thúc.
♦ (Danh) Họ Ác. § Ác Thuyên tên một vị tiên thời cổ.