Bộ 9 人 nhân [12, 14] U+50D6
20694.svg
Show stroke order hi
 xī
♦ (Hình) Vui mừng.
♦ (Danh) Tên thụy. ◎Như: Lỗ Hi Công .
♦ (Danh) Họ Hi.