Bộ 9 人 nhân [15, 17] U+5129
Show stroke order tứ
 sì
♦ (Danh) Hết. ◎Như: bất tứ không hết lời (dùng trong thư từ). § Thường viết chữ tứ .