Bộ 13 冂 quynh [3, 5] U+5189
20873.svg
Show stroke order nhiễm
 rǎn
♦ (Danh) Họ Nhiễm. § Nguyên viết là .
1. [冉冉] nhiễm nhiễm