Bộ 27 厂 hán [7, 9] U+5398
21400.gif
Show stroke order li, hi
 lí
♦ (Danh) § Cũng như li . ◎Như: thất chi hào li, sai chi thiên lí , sai một li, đi một dặm.