Bộ 30 口 khẩu [4, 7] U+5434
21556.gif
Show stroke order ngô
 wú
♦ Tục dùng như chữ ngô .