Bộ 30 口 khẩu [5, 8] U+5496
21654.svg
Show stroke order già
 kā,  gā
♦ (Danh) § Xem ca phê .
1. [咖啡] ca phê