Bộ 30 口 khẩu [12, 15] U+5641
Show stroke order ác, ố
 ě,  wù
♦ § Xem ố tâm .
1. [噁心] ố tâm