Bộ 31 囗 vi [2, 5] U+56DA
22234.gif
Show stroke order
 qiú
♦ (Động) Bắt giam. ◇Pháp Hoa Kinh : Tự niệm vô tội, nhi bị tù chấp , (Tín giải phẩm đệ tứ ) Tự nghĩ không có tội mà bị bắt giam.
♦ (Danh) Người có tội hoặc bị bắt giữ. ◎Như: tử tù tù tử hình, địch tù quân địch bị bắt giữ.