Bộ 32 土 thổ [9, 12] U+582F
22575.svg
Show stroke order nghiêu
 yáo
♦ (Hình) Cao.
♦ (Danh) Vua Nghiêu , một vị vua rất hiền thánh đời xưa.
♦ (Danh) Họ Nghiêu.