Bộ 36 夕 tịch [11, 14] U+5923
Show stroke order mộng
 mèng
♦ Cũng như chữ mộng .