Bộ 38 女 nữ [9, 12] U+5A9F
Show stroke order tiết
 xiè
♦ (Động) Khinh thường, không tôn trọng. ◎Như: tiết mạn khinh mạn.
♦ (Hình) Ô uế, bẩn thỉu. ◎Như: dâm tiết dâm ô.