Bộ 38 女 nữ [9, 12] U+5AAF
Show stroke order quy
 guī
♦ (Danh) Tên sông.
♦ (Danh) Họ Quy.