Bộ 38 女 nữ [13, 16] U+5B22
Show stroke order nương
 niáng
♦ Cũng như chữ nương .