Bộ 38 女 nữ [17, 20] U+5B43
23363.gif
Show stroke order nương
 niáng,  náng,  ráng,  rǎng
♦ Xem chữ nương .