Bộ 40 宀 miên [11, 14] U+5BE0
Show stroke order
 jù,  lóu
♦ § Cũng như . ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Gia cực bần cũ, sự thân chí hiếu , (Quyển thập ngũ) Nhà hết sức nghèo túng, nuôi nấng thờ phụng cha mẹ vô cùng hiếu thảo.