Bộ 44 尸 thi [9, 12] U+5C5E
23646.gif
Show stroke order chúc, thuộc, chú
 shǔ,  zhǔ
♦ Cũng như chữ .