Bộ 46 山 sơn [3, 6] U+5C79
23673.gif
Show stroke order ngật
 yì
♦ (Hình) Cao chót vót, cao ngất.
♦ (Phó) Sừng sững, vững vàng không lay chuyển. ◎Như: ngật nhiên bất động sừng sững, kiên định không lay chuyển.