Bộ 46 山 sơn [8, 11] U+5D11
Show stroke order côn
 kūn
♦ (Danh) Côn Lôn núi Côn Lôn.
1. [崑岡] côn cương 2. [崑山] côn sơn