Bộ 46 山 sơn [8, 11] U+5D14
23828.svg
Show stroke order thôi
 cuī
♦ (Hình) Cao lớn. ◇Thi Kinh : Nam san thôi thôi (Tề phong , Nam san ) Núi Nam cao vòi vọi.
♦ (Danh) Họ Thôi.