Bộ 46 山 sơn [8, 11] U+5D19
Show stroke order luân
 lún
♦ (Danh) Côn Luân tên núi.
1. [拿破崙] nã phá luân