Bộ 46 山 sơn [9, 12] U+5D47
23879.svg
Show stroke order
 jī,  xí
♦ (Danh) Tên núi.
♦ (Danh) Họ . ◎Như: Kê Khang (233-262).