Bộ 50 巾 cân [5, 8] U+5E1B
24091.svg
Show stroke order bạch
 bó
♦ (Danh) Lụa (dệt bằng tơ). ◇Sử Kí : Nãi đan thư bạch viết: Trần Thắng vương : (Trần Thiệp thế gia ) Bèn viết chữ son vào lụa: Trần Thắng làm vua.