Bộ 61 心 tâm [6, 9] U+6052
24658.gif
Show stroke order hằng, cắng, căng
 héng
♦ Tục dùng như chữ hằng .