Bộ 61 心 tâm [7, 10] U+609F
24735.svg
Show stroke order ngộ
 wù
♦ (Động) Hiểu ra, vỡ lẽ. ◇Lỗ Tấn : Tha lập tức ngộ xuất tự kỉ chi sở dĩ lãnh lạc đích nguyên nhân liễu (A Q chánh truyện Q) Y liền hiểu ra nguyên do tại sao cho nỗi lòng hiu quạnh của mình.
♦ (Động) Khai mở tâm thức, làm cho không mê muội nữa, làm cho tỉnh. ◎Như: hoảng nhiên đại ngộ bỗng chợt bừng mở tâm thức.
♦ (Danh) Họ Ngộ.
1. [大悟] đại ngộ 2. [感悟] cảm ngộ 3. [執迷不悟] chấp mê bất ngộ 4. [妙悟] diệu ngộ