Bộ 61 心 tâm [7, 11] U+60A8
24744.svg
Show stroke order nâm
 nín
♦ (Đại) Nhân xưng ngôi thứ hai, dùng như nễ , với ý kính trọng. ◎Như: nâm thị cảo thập ma chuyên nghiệp đích? ? thưa ông làm việc trong nghành chuyên môn nào?