Bộ 61 心 tâm [9, 12] U+611C
Show stroke order khiếp, thiếp
 qiè
♦ (Hình) Thích ý, thỏa lòng. ◇Tô Mạn Thù : Trạng tự phất khiếp (Đoạn hồng linh nhạn kí ) Tợ hồ như điều chi không mãn nguyện.
♦ § Ghi chú: Tục quen đọc là thiếp.