Bộ 61 心 tâm [10, 13] U+614D
Show stroke order uấn
 yùn
♦ (Động) Tức giận, oán hận. ◇Luận Ngữ : Nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ? , (Học nhi ) Người ta không biết tới mình mà mình không giận, như thế chẳng phải là quân tử hay sao?